HR og løn i krisetider.

Nu er HR vigtigere end nogensinde. Medarbejdere skal modtage svar på spørgsmål vedrørende permitteringsregler, krav til plejeløn osv. Alle ændringer, der kommer fra regeringen, skal også følges op. Her finder du gode råd og  information om HR-tjenester, der kan lette byrden.

Dagpenger

Forsikrede ledige kan få dagpenge, hvis de opfylder de sædvanlige kriterier for det. Myndighederne har besluttet at suspendere beskæftigelsesindsatsen midlertidigt, hvilket betyder at man som ledig ikke behøver stå til rådighed for arbejdsmarkedet og at kravet om at være aktivt jobsøgende frafalder midlertidigt.

Reglerne for supplerende dagpenge er også suspenderet midlertidigt, hvilket betyder at retten til supplerende dagpenge pr. 1 marts er forlænget og man derfor kan få supplerende dagpenge, uden at man forbruger af retten hertil. Medarbejdere der er forsikret i en a-kasse og som bliver hjemsendt eller omfattet af en arbejdsfordeling, kan ekstraordinært også få dagpenge selv om de har opbrugt retten til supplerende dagpenge før 1. marts

Sygedage

En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen fra 1. sygedag og i alle de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens fravær skyldes smitte med covid-19.

En arbejdsgiver har ret til at få refusion fra kommunen i (hele) den periode, hvor lønmodtagerens fravær skyldes, at lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde (dvs. ingen hjemmearbejde). Der skal søges om den udvidede ret til refusion via Nem Refusion.

 

Hvis medarbejderens fravær overstiger arbejdsgiverperioden (30 dage), skal man anmelde sygefravær efter de gældende regler, dvs. inden for anmeldelsesfristen på 5 uger regnet fra 1. fraværsdag. Ved fravær under 30 dage skal man blot anmelde det, når fraværet er slut. Man SKAL have en reel formodning om, at fraværet skyldes Covid-19 og enkeltstående sygedag kompenseres derfor ikke.

Hvis man normalt ikke udbetaler løn men kun sygedagpenge til din medarbejder i arbejdsgiverperioden, har man også mulighed for at søge om refusion for de sygedagpenge, der udbetales i arbejdsgiverperioden.

Hvis en medarbejder melder sig syg med Covid-19 anses denne for sygemeldt, indtil der foreligger lægelig afklaring. Arbejdsgiveren kan anmode om en lægeerklæring som ved almindelig sygdom (se afsnit vedr. refusion).

Arbejde hjemmefra

Der er ikke specifik lovgivning om at arbejde hjemmefra i Danmark. Der kan være bestemmelser i kollektive overenskomster, men overordnet er det en aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager. Hvis der på arbejdspladsen foreligger en aftale om hjemmearbejde, kan arbejdsgiver bestemme, at medarbejdere skal arbejde hjemmefra. Man kan ikke kræve at medarbejderen går ned i løn.

 

Ferieloven

Ferielovens varsler vedr. restferie kan fraviges i de tilfælde, hvor “særlige omstændigheder” gør sig gældende, fx hvis der er indtrådt en begivenhed af en upåregnelig og ekstraordinær karakter, som driftsmæssigt påvirker virksomheden.

I udgangspunktet skal medarbejderne have løn, når de bliver sendt hjem, men i visse tilfælde kan de sendes hjem uden løn, hvis dette følger af den gældende overenskomst for det konkrete område.

 

Omsorgsdage

Der er ingen særlige regler i forbindelse med Covid-19 i forhold til omsorgsdage. Om man har ret til omsorgsdage – og i givet fald hvor mange - afhænger jf. gældende regler af, om man er offentligt eller privat ansat og om man som privat ansat arbejder under overenskomst eller dette på anden vis er reguleret i medarbejderens kontrakt og/eller virksomhedens personalehåndbog. Der er ingen særregler i forbindelse med Covid-19 vedr. orlov til pasning af syge og døende. Gældende regler se Servicelovens §118 og §119.

 

Forsikrede selvstændige

Forsikrede selvstændige har ret til at få refusion fra kommunen fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes Covid-19. Fraværet skal anmeldes via den særlige papirblanket NR104C der findes på virk.dk Blanketten skal sendes til sygedagpengekontoret i bopælskommunen. Fraværet skal anmeldes til kommunen senest 3 uger efter 1. fraværsdag. 1. fraværsdag i perioden fra den 27. februar 2020 og frem til lovens ikrafttrædelse den 18. marts 2020, kan der anmodes om sygedagpenge indtil den 15. april 2020.

Udbetaling af G-dage

Man skal i perioden fra den 26. marts 2020 og frem til og med den 31. maj 2020 ikke længere skal betale G-dage for medarbejdere, der bliver hjemsendt pga. arbejdsmangel. Det samme gælder medarbejdere, der deltager i arbejdsfordeling. Man skal stadig betale G-dage til medarbejdere, som bliver opsagt, også selvom opsigelsen skyldes nedgang i omsætning som følge af covid-19.

Din samarbejdspartner indenfor HR og løn

Vi assisterer dagligt mange virksomheder med lønadministration og har stor fokus på kvalitet og leveringssikkerhed. Faglig kompetence er et nøgleord hos os. HR er ikke kun bløde værdier, det bidrager også til virksomhedens bundlinje. Vi vil kunne hjælpe med blandt andet dokumenthåndtering, HR-sparring, HR-skabeloner HR-system /systematisering.

Læs mere

Arbejdsfordeling

Man kan i visse tilfælde lave en arbejdsfordelingsordning, hvor medarbejdere, der er medlem af en a-kasse kan få supplerende dagpenge de dage, hvor de er ledige. Under nogle overenskomster har arbejdsgiveren ret til at etablere arbejdsfordeling med den lokale fagforening, uden at spørge medarbejderne først. For dem, der ikke arbejder under overenskomst, gælder det at virksomheden kan indgå en kollektiv aftale med medarbejderne – det er dog en betingelse at alle medarbejdere er enig i og ønsker at indgå aftalen frivilligt. Aftalens vilkår skal desuden være ens for alle medarbejdere.

 

Man kan nedsætte arbejdstiden som følgende:

  • At arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  • Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.